header

Huisregels

Algemene regels

 • Bij het betreden van de Jeugdsoos “De Soos” te Wirdum, accepteert u het huisreglement.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers en/of vrijwilligers van de Soos die verband houden met huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcoholhoudende drank(en) worden verkocht.
 • De leeftijdsgrenzen gelden ook voor indirecte verstrekking.
 • Het bezoekers, vrijwilligers en medewerkers niet toegestaan om tijdens de openingstijden alcoholhoudende drank(en) mee te nemen of te verhandelen.
 • Aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt of verkocht.
 • Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, kunnen de toegang worden geweigerd.
 • Al de genoemde regels gelden voor bezoekers, als voor vrijwilligers en medewerkers.

Het is verboden om:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen;
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben;
 • Diefstal of vernieling te plegen;
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen;
 • Discriminerende opmerkingen te maken;
 • Binnen “De Soos” te roken.

Het is niet toegestaan om:

 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen;
 • Glaswerk en of blik mee naar buiten te nemen;
 • Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van De Soos.

Sancties
Bij overtreding van de genoemde regels houdt het bestuur van De Soos zich het recht om maatregelen te nemen zoals zijn omschreven in het reglement.
Deze maatregelen kunnen bestaan uit:

 • In beslag nemen van meegebrachte alcohol, dan wel drugs
 • Verwijdering uit De Soos
 • Ontzegging van de toegang
 • Op de hoogte brengen van de ouder(s)/verzorger(s) van de betrokkene
 • Inschakeling van de politie

Algemene bepalingen

 • Dit reglement geld vanaf 1 februari 2010
 • Dit reglement geldt tijdens openingstijden en/of activiteiten in De Soos en de nabije omgeving van De Soos
 • Schade wordt op de dader(s) verhaald

Bestuur Jeugdsoos “De Soos” Wirdum